สำนักกฎหมายธีรคุปต์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการว่าความ :
การให้บริการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และการรับรองเอกสาร
  • การขอใบอนุญาตทำงานแก่ชาวต่างชาติ

  • การขอวีซ่าสำหรับการอยู่ในประเทศชั่วคราว

  • ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ที่เกี่ยวข้องกับ BOI, การนิคมอุตสาหกรรม

  • การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน

  • การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ในฐานะทนายความผู้รับอนุญาตจากสภาทนายความ