สำนักกฎหมายธีรคุปต์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการว่าความ :
การให้บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย
  • การจัดทำและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ เช่น สัญญาร่วมทุน (สัญญา Joint Venture และ
    สัญญา Consortium) เป็นต้น สัญญาสัมปทาน สัญญาบริหารโครงการ สัญญาควบรวมกิจการ
    สัญญาก่อสร้าง สัญญาตัวแทน บันทึกข้อตกลง เป็นต้น และการจัดทำความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • การจัดทำและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และเอกสาร
    ทางกฎหมายเกี่ยวด้วยการจ้างแรงงาน