สำนักกฎหมายธีรคุปต์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการว่าความ :
การให้บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี
  • การบังคับคดีเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้

  • ดำเนินการสืบทรัพย์

  • ดำเนินการอายัดทรัพย์ และยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาด

  • ผู้รับใบอนุญาตขายทอดตลาด