สำนักกฎหมายธีรคุปต์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการว่าความ : เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

สำนักกฎหมายธีรคุปต์ มีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานมากกว่า 25 ปี
โดยในปี พ.ศ.2532 นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง และกลุ่มเพื่อนทนายความได้ร่วมกันก่อตั้ง
สำนักกฎหมายธีรคุปต์ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ รวมทั้งการระงับข้อพิพาท
ด้วยอนุญาโตตุลาการ และการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย